Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019

Kalendář termínů:Cíl semináře
Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a připravovaných novinkých ve zdaňování mezd
Obsah
Aktuální legislativa a připravované změny na rok 2019.

Rekapitulace změn přijatých pro rok 2018: (zavedení elektronického Prohlášení k dani, změny ve srážkové dani vybírané zvláštní sazbou, postup při zdanění příjmů plynoucích současně na základě pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce od jednoho zaměstnavatele, problémy kolem daňového zvýhodnění, poskytování příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění podle nových pravidel, změny podmínek pro uplatnění slevy na průkaz ZTP/P a invaliditu, doklady předkládané zaměstnavateli, atd.).
Aktuální výklady: daňový režim masáž, vykazování zdanitelných příjmů ze závislé činnosti na mzdových listech (vč.příjmů od daně osvobozených) u rezidentů ČR a u daňových nerezidentů, problémy kolem daňového režimu příjmu zaměstnanců za práci v zahraničí atd.
Daňové úlevy na děti předškolního věku
Problematika zaměstnaneckých benefitů: účel, legislativní východiska, definice, členění, oceňování a řešené otázky ( např. poskytování stravenek při práci z domova - home office, nepeněžní příspwvek na tištené knihy, bezúplatná plnění léčení s odkládací podmínkou, nesprávné poskytování naturální mzdy formou zaměstnaneckých benefitů z nedaňových zdrojů v praxi, atp.)
Soustavná příprava na budoucí povolání
Opavy při výpočtu zálohy na daň a daně podle § 38i zákona.
Další řešené problémy: zdanění doplatků mezd za uplynulé roky, úroky z dlužné mzdy, komerční pojištění z titulu odpovědnosti pro případ škody u členů orgánů PO, náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, atd.
Informace o platných daňových tiskopisech a seznámení s novým tiskopisem Prohlášení k dani.

Diskuze a zodpovězení dotazů

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ PRACOVNÍ POMŮCKU K DANÉ PROBLEMATICE ZPRACOVANOU LEKTORKOU SEMINÁŘE
Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře

Lektorka:
Katarína DOBEŠOVÁ, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.